A handful là gì | Divine Hutchinson


Từ: handful

/'hændful/
 • danh từ

  (một) nhúm, (một) nắm; (một) ít (người...)

  a handful of paper

  một nắm giấy

  a handful of people

  một ít người

 • (thông tục) người khó chịu, việc khó chịu

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết A handful là gì