i just hate niggers là gì - Nghĩa của từ i just hate niggers
i just hate niggers có nghĩa là

Cụm từ được nói bởi Clint Eastwood trong bộ phim 1979

Thí dụ

Một số người da đen: Hoặc là bạn nghĩ rằng bạn quá sợ hãi hoặc bạn chỉ ghét niggers, đó là cậu bé !?
Clint Eastwood: Tôi chỉ ghét niggers.