Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f=20cm vật sáng ab được đặt trước thấu kính và có ảnh ab

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm. Vật sáng AB được đặt trước thấu kính và có ảnh A’B’. Cho biết khoảng cách vật và ảnh là 125cm. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là:

A. 25cm hoặc 100cm

B. 40cm hoặc 85 cm hoặc 100cm

C. 20cm hoặc 105 cm

D. 25cm hoặc 100cm hoặc 17,5cm

Chọn đáp án D

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f=20cm vật sáng ab được đặt trước thấu kính và có ảnh ab

Câu hỏi hot cùng chủ đề

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm. Vật sáng AB được đặt trước thấu kính và có ảnh A’B’. Cho biết khoảng cách vật và ảnh là 125cm. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là:

B. 40cm hoặc 85 cm hoặc 100cm

C. 20cm hoặc 105 cm

D. 25cm hoặc 100cm hoặc 17,5cm

Các câu hỏi tương tự

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f=20cm. Vật sáng AB được đặt trước thấu kính và có ảnh A'B'.

Tìm vị trí của vật, cho biết khoảng cách vật-ảnh là: 125cm

Một thấu kính hội tụ có tiêu cực f = 20cm. Vật sáng AB được đặt trước thấu kính và có ảnh A’B’. Cho biết khoảng cách vật và ảnh là 45cm. Khoảng cách từ vật đến thấu kính gần giá trị nào nhất sau đây:

A. 25cm

B. 40cm

C. 17cm

D. 30cm

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f=20cm. Vật sáng AB được đặt trước thấu kính và có ảnh A'B'.

Tìm vị trí của vật, cho biết khoảng cách vật-ảnh là: 45cm.
Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ 2dp và cách thấu kính một khoảng 25cm. Khoảng cách từ ảnh A’B’ của AB đến thấu kính là

A. 25cm                       

B. 35cm

C. 60cm                       

Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ 2dp và cách thấu kính một khoảng 25cm. Khoảng cách từ ảnh A’B’ của AB đến thấu kính là

A. 25cm

B. 35cm

C. 60cm

D. 50cm

Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ 2 d p và cách thấu kính một khoảng 25cm. Khoảng cách từ ảnh A’B’ đến AB là:

A. 25cm

B. 35cm

C. 60cm

D. 50cm

Ảnh S’ của điểm sáng S được đặt như hình là:

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f=20cm vật sáng ab được đặt trước thấu kính và có ảnh ab

xy là trục chính của thấu kính, AB là vật thật, A’B’ là ảnh

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f=20cm vật sáng ab được đặt trước thấu kính và có ảnh ab

Chỉ ra phương án sai. Đặt một cây nến trước một thấu kính hội tụ

Sự khác nhau giữa ảnh thật và ảnh ảo ở thấu kính hội tụ:

Ảnh \(S'\) của điểm sáng \(S\) được đặt như hình là:

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f=20cm vật sáng ab được đặt trước thấu kính và có ảnh ab

Ảnh thật cho bởi thấu kính hội tụ bao giờ cũng

Bài 10 (trang 190 SGK Vật Lý 11): Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f=20cm. Vật sáng AB được đặt trước thấu kính và có ảnh A'B'.


Tìm vị trí của vật, cho biết khoảng cách vật-ảnh là:

a) 125cm


b) 45cm.

Lời giải:

Sơ đồ tạo ảnh


AB     →     A’B’


d           d’


Công thức thấu kính:

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f=20cm vật sáng ab được đặt trước thấu kính và có ảnh ab


Gọi khoảng cách từ vật tới ảnh là L ⇒ |d’ d| = L.


Vật thật ⇒ d > 0


a) L = 125cm


∗ Trường hợp 1: A’B’ là ảnh thật → d’ > 0

→ L = d’ d =125cm (2)


Từ (1) và (2) ta có:


Giải phương trình lấy nghiệm d1 > 0 ta được: d1 = 17,54 cm


∗ Trường hợp 2


d’ d = - 125cm (trường hợp này thì ảnh A’B’ là ảnh ảo) (3)


Từ (1) và (3) ta có:


Giải phương trình lấy nghiệm d > 0 ta được: d = 25cm hoặc d = 100cm


b) L = 45cm


∗ Trường hợp 1


d’ d = -45cm (2)


Từ (1) và (2) ta có:


Giải phương trình lấy nghiệm d > 0 ta được: d = 15 cm

∗ Trường hợp 2


d’ d = 45cm (3)


Từ (1) và (3) ta có:


phương trình này vô nghiệm


Đáp án: a)17,54cm; 25cm; 100cm; b)15cm

18/06/2021 5,317

B. 40cm hoặc 85 cm hoặc 100cm

D. 25cm hoặc 100cm hoặc 17,5cm

Đáp án chính xác

Chọn đáp án D
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Thấu kính hội tụ có tiêu cực f. Khoảng cách ngắn nhất giữa vật thật và ảnh thật qua thấu kính:

Xem đáp án » 18/06/2021 7,459

Vật AB là đoạn thẳng sáng nhỏ vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì cho ảnh cao bằng 0,5 lần vật và cách vật 60cm. Đầu A của vật nằm tại trục chính của thấu kính. Tiêu cự của thấu kính gần giá trị nào nhất sau đây:

Xem đáp án » 18/06/2021 4,829

Một vật sáng phẳng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì, A ở trên trục chính, cho ảnh A1B1. Giữ vật cố định, dịch chuyến thấu kính một đoạn 10 cm dọc theo trục chính, ra xa vật thì cho ảnh A2B2. Biết A2B2=2A1B1/3 và cách A1B1 một đoạn 25/3 cm. Tìm tiêu cự của thấu kính.

Xem đáp án » 18/06/2021 4,522

Vật sáng AB được đặt song song với màn và cách màn một khoảng cố định L. Một thấu kính hội tụ có tiêu cực f có trục chính qua điểm A và vuông góc với màn, được di chuyển giữa vật và màn. Người ta nhận thấy chỉ có 1 vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét của vật trên màn. Chọn hệ thức đúng

Xem đáp án » 18/06/2021 4,363

Vật sáng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cực 20cm choảnh rõ nét trên màn với số phóng đai ảnh k1. Giữ vật cố định, dịch thấu kính lại gần vật thêm một đoạn 4cm thì phải dịch màn ảnh một đoạn 316cm, mới thu được ảnh thật trên màn. Giá trị của k1 gần giá trị nào nhất sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,514

Đăt vật sáng nhỏ AB vuông góc trọc chính cua thấu kính có tiêu cạ 16 cm, cho ảnh cao bằng nửa vật Khoảng cách giũa vật vả ảnh là

Xem đáp án » 18/06/2021 3,275

Đặt một vật phẳng nhỏ AB trước một thấu kính vuông góc với trục chính của thấu kính. Trên màn vuông góc với trục chính ở phía sau thấu kính thu được một ảnh rõ nét lớn hơn vật, cao 4 mm. Giữ vật cố định, dịch chuyển thấu kính dọc theo trục chính 5 cm về phía màn thì màn phải dịch chuyển màn 35 cm mới lại thu được ảnh rõ nét cao 2 mm. Tiêu cực thấu kính là

Xem đáp án » 18/06/2021 3,124

Một vật phẳng nhỏ AB đặt song song với một màn ảnh và cách màn 3m. Một thấu kính hội tụ bố trí sao cho trục chính đi qua A, vuông góc với AB thì ảnh A’B’ cao gấp 4 lần vật, thể hiện rõ nét trên màn. Khi dịch chuyển vật xa màn thêm 60cm thì ảnh cách màn một khoảng

Xem đáp án » 18/06/2021 2,460

Vật AB là đoạn thẳng sáng nhỏ đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cho ảnh ảo cao bằng 5 lần vật và cvachs vật 60cm. Đầu A của vật nằm tại trục chính của thấu kính. Tiêu cực của thấu kính gần giá trị nào nhất sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,255

Một vật sáng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ cho ảnh A1B1 trên màn ảnh đặt vuông góc với trục chính. Giữ cố định dịch thấu kính xa vật một đoạn 45cm thì phải dịch màn một đoạn 27cm mới thu được ảnh A2B2 trên màm và ảnh mới nhỏ hơn ảnh cũ 10 lần. Trung bình cộng các giá trị có thể có của tiêu cự của thấu kính gần giá trị nào nhất sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,762

Vật sáng AB cách màn ảnh 150 cm. Trong khoảng giữa vật và màn ảnh, ta đặt một thấu kinh hội tụ O (tiêu cự f) coi như song song với vật AB. Di chuyển O dọc theo trục chỉnh, ta thấy có hai vị tri của O để ảnh hiện rõ trên màn với sổ phóng đại ảnh lần lượt là k1 và k2. Hai vị tri này cách nhau 30 cm. Giá trị của biểu thức k1 k2f gần giá trị nào nhất sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 875

Một thấu kính hội tụ tiêu cực f. Đặt thấu kính này giữa vật AB và màn (song song với vật) sao cho ảnh cảu AB hiện rõ nết trên màn và gấp hai lần vật. Để ảnh rõ nét của vật trên màn gấp ba lần vật, phải tăng khoảng cách vật và màn thêm 10cm.  Tiêu cực của thấu kính bằng?

Xem đáp án » 18/06/2021 843

Vật sáng AB đặt song song với màn và cách màn một khoảng cố định L. Một thấu kính có tiêu cực f có trục chính qua điểm A và vuông góc với màn, được di chuyển giữa vật và màn. Người ta nhận thấy có 2 vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét của vật trên màn. Hai vị trí này cách nhau một khoảng B. Chọn hệ thức đúng

Xem đáp án » 18/06/2021 743

Một thấu kính phân kì có độ tụ −5 dp. Nếu vật sáng phăng đặt vuông góc vói trục chính và cách thấu kính 30 cm thỉ ảnh cách vật một khoảng là L vói số phóng dại ảnh là k. Chọn phương án đúng

Xem đáp án » 18/06/2021 677

Cho một thấu kính hội tụ tiêu cự f = 10 cm. Ban đầu (t = 0), điểm sáng S trên trục chính và cách thấu kính 12 cm, sau đó cho thấu kính dịch chuyển ra sa S với vận tốc không đổi v = 1 cm/s theo phương dọc trục chính. Tốc độ của ảnh S’ so với vật S đạt giá trị nhỏ nhất ở thời điểm

Xem đáp án » 18/06/2021 557