Trong các yếu tố sau đây có bao nhiêu yếu tố là dòng lực của dòng mạch gỗ


Cho các yếu tố sau đây


I. Áp suất rễ

II. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn và cơ các cơ quan chứa.


III. Quá trình thoát hơi nước ở lá.

IV. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ.


Những yếu tố nào là động lực của dòng mạch gỗ


A. I; II; III
B. II; III; IV
C. I; II; IV
D. I; III; IV